PERSONLIG ASSISTANS

Vad är Lss assistans och hur fungerar det?

Om man har ett handikapp eller en funktionsnedsättning som påverkar och försvårar det dagliga livet kan man ansöka om att få särskilt stöd och insatser enligt LSS. Det innebär att du kan få tekniska hjälpmedel som exempelvis en automatiskt rullstol om behovet finns, eller om du är i behov av personlig assistans som hjälper till med vardagsbestyr så kan du få rätt till det. LSS har sin grund i att alla människor ska ha lika stor rätt att leva under goda levnadsvillkor och vara delaktiga i samhället, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.

Hjälp i vardagen

En personlig assistent kan hjälpa dig att få vardagen att fungera. Han eller hon verkar som ett stöd och kan stötta dig när du behöver. Den personliga assistenten kan även hjälpa dig med mat, kläder, att kommunicera med omgivningen, att sköta din personliga hygien, att kontakta exempelvis myndigheter och så vidare. Assistenten kan även hjälpa dig med sysslor utanför hemmet som handling, följa med på möten eller utföra fritidsintressen.
Hos oss på Vår Omsorg i Väst får du hjälp både med att ansöka om stöd och att hitta den rätta hjälpen för dig.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kom till på 90-talet för att stärka rätten för personer med funktionsnedsättningar och handikapp och ge dem större möjlighet till ett bra, fritt och så självständigt liv som möjligt. Att leva med en funktionsnedsättning eller ett handikapp ska inte innebära särskilda svårigheter av onödig karaktär. Varje person får göra en ansökan och sedan är det Försäkringskassan och kommunen som gör en grundlig utredning och tar beslut om det finns ett behov av stöd och hur behovet ser ut. Det kan röra sig om personlig assistans, ledsagning, kontaktperson, avlösning i hemmet, hjälpmedel osv.
Vi är ett företag som jobbar med målsättningen att underlätta hela processen kring LSS.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade lyder under svensk författningssamling 1993:387. Man hittar lagen både i tryckt version i lagboken och digitalt på Sveriges Riksdags hemsida under dokument och lagar. Lagen har sin grund i att alla medborgare, oavsett om där finns ett handikapp eller funktionshinder, ska få chansen att leva ett så självständigt liv som det går utifrån de förutsättningar som finns. Lagen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och uppmuntra till att alla ska uppleva en delaktighet i samhället.
Ansvariga för att insatserna finns tillgängliga är landsting/regionen eller kommun, och all verksamhet ska bedrivas med hög kvalitet. Varje individ ska ha inflytande och så mycket medbestämmande som möjligt.

Vi som assistansanordnare hos Vår Omsorg i Väst är glada och stolta över vårt arbete som genomsyras av lagens grundtanke.

Vilka får särskilda insatser?

De med någon form av handikapp eller funktionsnedsättning som nämns i lagtexten och som får sin ansökan beviljad har rätt att ta emot en insats av något slag. Detta kan innebära hjälpmedel som exempelvis rullstol, hörapparat eller rollator, men det kan även vara nya metoder och tekniker. En annan typ av insats är personlig assistans där den personliga assistenten hjälper individen med det i vardagen som den inte klarar helt på egen hand.
För att kunna bli berättigad till stöd enligt LSS ska man tillhöra någon av de fokusgrupper som omnämns i lagtexten. Fokusgrupperna omfattar individer som har utvecklingsstörning eller tillstånd förknippade med autism, personer som har bestående funktionshinder av begåvningsmässig art eller personer med övriga funktionshinder.

Vilket stöd kan man få?

De insatser som omfattas och står med i lagtexten för LSS är exempelvis att personen kan få rådgivning och annat personligt stöd, biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till detsamma. Därtill ledsagarservice, en kontaktperson, familjehemsboende eller serviceboende samt daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Hur går man tillväga?

Om man anser att man har behov av insatser som ryms inom LSS så ska man göra en ansökan som skickas till antingen kommunen eller Försäkringskassan, beroende på hur behovet ser ut. I ansökan ska en behovsbeskrivning finnas med och man bifogad relevanta intyg och dokument som stärker eventuella funktionsnedsättningar, diagnoser och dylikt.
Ibland kan det kännas krångligt med all administration men där finns Vår Omsorg i Väst till hand till juridisk och administrativ rådgivning.
Vi finns med hela vägen från ansökan till att ordna med de insatser man fått beviljat, och finns alltid tillhands för frågor och funderingar. Kontakta oss för ytterligare frågor och vidare diskussion.